Children’s Curriculum

Week Of Nagewaza Newaza
8/25/2013 O-Goshi Table Leg
9/1/2013 Ippon-Seoi-Nage Kame-shiho-gatame
9/8/2013 O-Soto-Gari Tate-Shiho-gatame
9/15/2013 O-Uchi-Gari Yoko-shiho-gatame
9/22/2013 Koshi-Guruma Spiral Ride
9/29/2013 Ko-Uchi-Gari Power Half
10/6/2013 Tai-Otoshi Inside Cradle
10/13/2013 De-Ashi-Harai Leg Ride
10/20/2013 Ko-Soto-Gari Kesa-gatame
10/27/2013 Tsuri-Komi-Goshi Kata-gatame
11/3/2013 O-Goshi Table Leg
11/10/2013 Ippon-Seoi-Nage Kame-shiho-gatame
11/17/2013 O-Soto-Gari Tate-Shiho-gatame
11/24/2013 O-Uchi-Gari Yoko-shiho-gatame
12/1/2013 Koshi-Guruma Spiral Ride
12/8/2013 Ko-Uchi-Gari Power Half
12/15/2013 Tai-Otoshi Inside Cradle
12/22/2013 De-Ashi-Harai Leg Ride
12/29/2013 Ko-Soto-Gari Kesa-gatame
1/5/2014 Tsuri-Komi-Goshi Kata-gatame