Rank Requirements

Senior Rank Requirements

Yellow (Rokyu)

 • O-Goshi
 • Ippon-Seoi-Nage
 • Koshi-guruma
 • De-ashi-harai

Orange (Gokyu)

 • Morote-seoi-nage
 • O-uchi-gari
 • Ko-uchi-gari
 • O-soto-gari

Green (Yonkyu)

 • Uki-goshi
 • Okuri-ashi-harai
 • Sasae-tsrui-komi-ashi
 • Harai-goshi

Sankyu (Brown)

 • Ko-soto-gari
 • Hiza-guruma
 • Tsuri-komi-goshi
 • Uchi-mata
 • Tai-otoshi
 • Ko-soto-gake
 • Tsuri-goshi
 • Ashi-guruma

Nikyu (Brown)

 • Hane-goshi
 • Harai-tsuikomi-ashi
 • Yoko-otoshi
 • Tomoe-nage
 • Kata-Guruma
 • Sumi-gaeshi

Ikkyu (Brown)

 • Tani-otoshi
 • Hane-makikomi
 • Sukui-nage
 • Utsuri-goshi
 • O-guruma
 • Soto-makikomi

Shodan (Black)

 • Uki-otoshi
 • Osoto-guruma
 • Uki-waza
 • Yoko-wakare
 • Yoko-guruma
 • Ushiro-goshi
 • Ura-nage
 • Sumi-otoshi
 • Yoko-gake